Cele i rezultaty projektu

Projekt „Realizing  excluded students by smart strategies” koncentruje się na problemie wykluczenia społecznego (pod względem braku podstawowych umiejętności). Aby osiągnąć cel włączenia społecznego uczniów, będziemy ćwiczyć nowe strategie i metody nauczania we wspólny i globalny sposób w szkołach i podczas zajęć czasu wolnego. Przed stworzeniem tego projektu pracowaliśmy nad nowymi strategiami, co zaowocowało zdefiniowaniem 5 nowych strategii do wykorzystania w naszym projekcie. Każdy szkoła partnerska zastosuje jedną z metod w swoim szkolnym środowisku i będzie obserwować i oceniać wyniki.

 Będziemy nauczali poniższych pięciu strategii:

Turcja – Uczenie się poprzez współpracę

Włochy –  Wzajemne nauczanie

Polska – Nauczanie zespołowe

Rumunia – Nauczenie metodą projektu

Francja – Personalizacja/ Indywidualizacja

Główne cele projektu:

– promowanie włączania wykluczonych uczniów cierpiących na brak podstawowych umiejętności, zagrożonych ryzykiem wykluczenia, ze specjalnymi potrzebami, poprzez pomoc w promowaniu ich integracji w szkołę głównego nurtu i społeczeństwo;

– stosowanie nowych strategii pomagających w przezwyciężaniu wykluczenia społecznego i braku podstawowych umiejętności uczniów;

– przeprowadzenie nowych metod w obszarze rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka i ze specjalnymi potrzebami;

– stworzenie środowiska zachęcającego do uczenia się i metod wspierających społeczny i emocjonalny rozwój dziecka;

– udostępnianie i zapewnianie nauczycielom różnych metod nauczania oraz dzielenie się dobrymi praktykami;

– przekazywanie dobrych praktyk. Jako nauczyciele, mamy potrzebę porównania różnych systemów edukacyjnych aby w przyszłości móc pracować efektywniej, a uczniowie mają potrzebę zgłębiania wiedzy o różnych kulturach, rozwijania umiejętności językowych i informatycznych. Uczniowie będą  mieli okazję zwiększenia poziomu rozumowania międzykulturowego w zakresie wartości demokratycznych;

– zapewnienie uczniów o ich wiedzy na temat nowych kultur i zachęcenie do stania się  międzynarodowymi indywidualistami.

Główne rezultaty projektu:

– zwiększenie entuzjazmu z uczęszczania  do szkoły i odpowiedzialnego zachowania;

– przezwyciężenie braku podstawowych umiejętności;

– rozwijanie programów szkolnych w sposób całkowity;

– wprowadzenie dobrych praktyk i nowych metod w codzienne życie;

– ulepszenie praktyk aby zaspokajać potrzeby grupy znajdującej się w niekorzystnej sytuacji i radzenie sobie ze społecznym, językowym i kulturowym zróżnicowaniem;

– ulepszenie świadczeń i diagnozy podstawowych i ogólnych umiejętności, przedsiębiorczości, kompetencji językowych i umiejętności cyfrowych;

– lepsze rozumienie i rozpoznawanie umiejętności w obrębie Europy i poza nią;

– poprawienie jakości oferty edukacyjnej, trenowanie poprzez rozwijanie i rozpowszechnianie nowatorskich metod.

facebook