Sześciolatek w szkolnej rzeczywistości

thumbnail (2)a

NASZA SZKOŁA JEST PRZYGOTOWANA NA PRZYJĘCIE SZEŚCIOLATKA:

– posiada sale lekcyjne dostosowane do potrzeb młodszych dzieci (właściwe wyposażenie, odpowiednia przestrzeń, pomoce dydaktyczne);
– posiada wykwalifikowana kadrę pedagogiczną z wieloletnim stażem;
– oferuje pomoc nauczyciela w zakresie konsultacji;
– zapewnia opiekę w ramach świetlicy od godz. 7.30 do godz.16.00;
– oferuje ciekawe formy zajęć dodatkowych (m.in. zajęcia chearleaders, rekreacyjno-sportowe, plastyczne, wokalne)

SZEŚCIOLATEK WSTĘPUJĄCY W PROGI NASZEJ SZKOŁY MA MOŻLIWOŚĆ:
– nauki poprzez zabawę;
– edukacji polisensorycznej (z zaangażowaniem wielu narządów zmysłu);
– korzystania z podręczników dostosowanych do możliwości dziecka;
– na podsumowanie edukacji oceną opisową;
– uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem technik multimedialnych;
– udziału w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę;
– rozwijania zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych;
– objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
– udziału w nowatorskich formach i metodach pracy;
– nauki języka angielskiego;
– wspomagania rozwoju dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka;
– przebywania w przyjaznej atmosferze, w poczuciu bezpieczeństwa;
– kształcenia i wychowania zgodnego z potrzebami czasu i standardami jakości pracy szkoły podstawowej na miarę XXI wieku;
– korzystania z zajęć na krytej pływalni;
– brania udziału w zajęciach prowadzonych w sali komputerowej.

    

 

PROGRAM NAUCZANIA W KLASIE PIERWSZEJ
JEST DOSTOSOWANY DO POZIOMU DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO

 

facebook