Historia i patron, pieśń szkoły

       

Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu to jedna z tysiąca szkół zbudowanych z funduszów państwowych dla uczczenia milenium państwa polskiego. Uroczysty moment otwarcia nastąpił 21 stycznia 1961 roku w obecności władz państwowych i oświatowych oraz licznie zgromadzonych uczniów i mieszkańców miasta. Funkcję kierownika szkoły powierzono panu Ryszardowi Malinowskiemu. Jego zastępcami byli kolejno: p. Zdzisław Dudkiewicz, p. Maria Wessner, p. Stanisława Laudencka, p. Tadeusz Szpejcher, p. Janina Nadrowska i p. Barbara Zbierzchowska.
W 27 oddziałach uczyło się na dwie zmiany 1146 uczniów, a Radę Pedagogiczną tworzył zespół 27 nauczycieli, którym przyświecał wspólny cel, aby „Trójkę” uczynić dobrą szkołą.
W procesie opiekuńczo-wychowawczym wspomagał rodziców i nauczycieli półinternat-świetlica działająca od początku istnienia szkoły pod kierownictwem p. Marii Pehlke, później p. Barbary Czachorowskiej i p. Krystyny Pichy.
Rok szkolny 1966/67 był pierwszym, w którym świadectwo ukończenia szkoły otrzymało 160 uczniów klas VIII. 12 listopada 1967 roku szkole nadano uroczyście imię  Mariana Buczka.
W roku szkolnym 1968/69 kierownictwo placówki przejęła p. Barbara Zbierzchowska, zastępcami zostali: p. Stanisław Firgolski, p. Barbara Pardecka a od 1976 roku p. Stefania Głuchowska.
W 1974 roku utworzono stanowisko pedagoga szkolnego i funkcję tę powierzono p. Barbarze Maciejewskiej. Pełniła ją ona do roku 2004. Obecnie pedagogiem w „Trójce” jest pani Jolanta Wojda.
Znaczącą rolę w procesie wychowawczym odgrywały organizacje szkolne: Samorząd Uczniowski, PCK, SKO oraz prężnie działające drużyny zuchowe i harcerskie. W 1978 roku II Szczep Drużyn Zuchowych i Harcerskich otrzymał tytuł Szczepu Sztandarowego, a w roku szkolnym 1985/86 przyjął imię Franciszka Klemensa Długaszewskiego.
42 oddziały obejmujące 1291 uczniów funkcjonowały w roku szk. 1984/85. Dyrektorem placówki został wówczas p. Zbigniew Krześniak a jego zastępcami p. Danuta Żuławnik i p. Józef Ziemkiewicz, który funkcję tę pełnił od roku 1981.
W roku szkolnym 1986/87 1408 uczniów zgrupowanych w 45 oddziałach rozpoczęło naukę w dobudowanym skrzydle szkoły.
W listopadzie 1990 roku po odejściu do Kuratorium Oświaty naczelnego dyr. P. Zbigniewa Krześniaka funkcję tę objął p. Józef Ziemkiewicz.
Na wniosek Rady Pedagogicznej 28 maja 1991r. placówka powróciła do pierwotnej nazwy – Szkoła Podstawowa nr 3. W listopadzie 1993r., po kilku latach starań, baza sportowa szkoły poszerzyła się o pełnowymiarową salę gimnastyczną.
W związku z reformą oświaty w roku szkolnym 1999/2000 szkoła otrzymała status Miejskiego Zespołu nr 3. Uczęszczali do niej wówczas uczniowie kl. I-VI szkoły podstawowej i klas I gimnazjum.
Zgodnie z założeniami ministra edukacji o reorganizacji sieci szkół od 1 września 2000 roku do maja 2007 roku placówka funkcjonowała  ponownie jako Szkoła Podstawowa nr 3.
24 maja 2007 roku Dekretem Biskupa i Uchwałą Rady Miejskiej w Sierpcu  uroczyście nadane zostało szkole imię księdza Jana Twardowskiego. Odbyło się również poświecenie nowego sztandaru szkoły i przekazanie go uczniom. Wszyscy jesteśmy zobowiązani, aby w naszych działaniach wychowawczych zaszczepić idee i filozofię życiową  naszego Patrona.
Do 31 października 2008r. dyrektorem naczelnym szkoły był p. Józef Ziemkiewicz. Funkcję wicedyrektorów sprawowały: p. Alina Stawiska i p. Krystyna Listkowska. Od roku 2006/2007 funkcję wicedyrektora objęła p. Dorota Ossowska.

Od 1 listopada 2008r. do 19 czerwca 2017r. szkołą kierowała p. Grażyna Krawczyńska a pomagały jej p. Barbara Woźnicka i p. Alina Stawiska.

Od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2022r. szkołą kierowała p. Ewa Rycharska. Funkcję wicedyrektorów pełniły p. Jolanta Chyżyńska i p. Dorota Ossowska.

Od 1 września 2022r. szkołą kieruje p. Dorota Ossowska. Funkcję wicedyrektorów pełnią: p. Jolanta Chyżyńska i p. Anna Prątnicka.

Nasza szkoła zawsze była i jest podporządkowana jednemu celowi – dobru ucznia. Stworzono w niej możliwości jego wszechstronnego rozwoju. W ciągu wieloletniej działalności szkoła zapisała w kronikach wiele wspaniałych osiągnięć swoich wychowanków. Do najbardziej znaczących należą sukcesy w konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz zwycięstwa w zawodach sportowych. Cel, aby „Trójkę” uczynić dobrą szkołą, został w pełni osiągnięty dzięki pracy dyrekcji, nauczycieli, uczniów, a także wymiernej pomocy władz samorządowych i oświatowych oraz zawsze niezawodnych rodziców. Należy podkreślić również szeroką współpracę z różnymi instytucjami, placówkami wychowawczymi i opiekuńczymi znajdującymi się na terenie miasta, które cały czas pomagają w realizacji zadań stojących przed szkołą.

                                         patron11915-2006
 

4 kwietnia 2007 roku na posiedzeniu Rady Miejskiej została podjęta uchwała o nadaniu Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu imienia księdza Jana Twardowskiego. Zgodę na nadanie szkole imienia wyraził Dekretem Administrator  Diecezji ks. Biskup Roman Marcinkowski.

dekret radamiasta

„MOŻNA ODEJŚĆ NA ZAWSZE, BY STALE BYĆ BLISKO”

– to motto towarzyszyło 24 maja 2007 r. niezwykle ważnemu i podniosłemu wydarzeniu –  przyjęciu przez naszą szkołę imienia księdza Jana Twardowskiego.

      W plebiscycie na patrona przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców zwyciężył ksiądz – poeta Jan Twardowski, który zasługuje na to, by „stale być blisko” nas.
    Przez kilka miesięcy przygotowywaliśmy się do tej najważniejszej uroczystości w dziejach naszej szkoły. Głównym celem wszystkich oddziaływań wychowawczych, organizowanych konkursów: biograficznego, literackiego, plastycznego, recytatorskiego było to, by uczniowie „zarazili się” człowieczeństwem Księdza Jana, a w swoich wyborach kierowali się poczuciem dobra, tolerancji, umiłowania przyrody, ukochania ojczyzny i  drugiego człowieka, szczególnie tego słabszego.
       Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele farnym, którą w obecności kapłanów, uczniów, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości, celebrował administrator diecezji płockiej ks. Biskup Roman Marcinkowski.
         W trakcie  mszy świętej odczytany został Dekret Biskupa i Uchwała Rady Miejskiej w Sierpcu. Na podstawie tych dokumentów nadane zostało szkole imię księdza Jana Twardowskiego. Następnie ksiądz biskup poświęcił  sztandar szkoły, który został przekazany uczniom.
      Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole. Wszyscy zaproszeni goście obdarowani zostali  okolicznościowym folderem i znaczkiem.
      Po powitaniu przez pana dyrektora dostojnych gości, wśród których byli także nasi partnerzy projektu Socrates- Comenius 1 z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Turcji i Warszawy; rys historyczny szkoły przedstawiła pani dyrektor Alina Stawiska. W ciepłych wspomnieniach wróciła do zdarzeń i osób, które tworzyły historię Trójki, spisaną na kartach kronik oraz uzasadniła nasz wybór Patrona.
      Spośród podziękowań i gratulacji utkwiły w pamięci zgromadzonych słowa skierowane przez pana Jana Rzeszotarskiego do pani dyrektor Barbary Zbierzchowskiej.
      Po raz pierwszy rozbrzmiała „Pieśń szkoły”, której autorami są:  pani Bożena Babecka – słowa i pan Artur Tyndorf – muzyka.
     Zebranych  zachwycił program artystyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem pań: Ewy Chyżyńskiej, Joanny Guzowskiej, Ireny Kalkowskiej, Małgorzaty Tyburskiej i pana Artura Tyndorfa.
      Mamy nadzieję, że udało się nam oddać to, co w życiu i twórczości naszego Patrona było najcenniejsze: miłość do ludzi, humor i „nieuleczalnie” dziecięce zdumienie światem, a ponad tym wszystkim niezłomna wiara w dobro człowieka.
       Uświetnieniem spotkania była wystawa pod hasłem „Trójka wczoraj i dziś” przygotowana przez nauczycieli i uczniów szkoły pod kierunkiem pani Barbary Woźnickiej.
      Swoją obecność goście uwiecznili wpisami do księgi pamiątkowej.
     Cieszymy się, że dzień nadania szkole imienia był tak uroczysty i podniosły. Przeżyliśmy niezwykle wzruszające chwile, wpisaliśmy się w historię naszej placówki. Ta świadomość towarzyszyła szczególnie nauczycielom – emerytom, dla których była to również okazja do rozmów i wspomnień.
     Wszyscy jesteśmy zobowiązani, aby w naszych działaniach wychowawczych zaszczepić idee i filozofię życiową księdza Jana Twardowskiego – naszego Patrona.

                          Fotoreportaż z uroczystości  /zobacz/   

Pieśń szkoły

My w naszej Trójce drogi kolego
chcemy pierwszymi być w każdej sprawie.
Chcemy osiągać wysokie noty,
w nauce, pracy, zabawie.

Bo  nasza szkoła się raduje,
że ksiądz Twardowski  jej patronuje.
I pięknym przykładem świeci,
wiedzą o tym wszystkie dzieci.

  Ref. ( 2 razy )
Pod Twym sztandarem drogi Patronie
chcemy odkrywać cudowny świat.
Niech Twe nauki poznają wszyscy,
chcemy podążać za nimi w ślad.

Więc jeśli chcesz osiągnąć cel,
to z księdza Jana przykład bierz.
Choć masz dopiero naście lat,
wiarą  zdobywaj świat.

 Ref. ( 2 razy )
 Pod Twym sztandarem drogi Patronie
chcemy odkrywać cudowny świat.
Niech Twe nauki poznają wszyscy,
chcemy podążać za nimi w ślad.

autorzy pieśni:
słowa: Bożena Babecka
muzyka: Artur Tyndorf

facebook

Warning: Undefined array key "cookies_accepted" in /home/users/sp3-2023/public_html/wp-content/themes/sp/footer.php on line 103