Logopeda szkolny

 

mgr Magdalena Mielnikow-Szymańska(urlop) / mgr Karolina Słomińska

 

 

 

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK    9:50 – 15:20

WTOREK    9:50 – 16:10

ŚRODA    8:55 – 12:30

CZWARTEK    8:00 – 11:25

PIĄTEK    8:00 – 12:30

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW:

wtorki godz. 13:30 – 14:30

gabinet logopedyczny (pod oddziałem przedszkolnym)

 

 Czym zajmuje się logopeda?

Zadania logopedy w przedszkolu i szkole obejmują:

– diagnozowanie oraz korektę występujących u dzieci wad wymowy/zaburzeń mowy,

– prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej,

– kształtowanie starannej wymowy,

– usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego,

– rozwijanie u dzieci kompetencji językowych i komunikacyjnych,

– rozwijanie słuchu fonematycznego,

– wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,

– ćwiczenia dykcji,

– współpracę z wychowawcami, nauczycielami oraz rodzicami,

– profilaktykę logopedyczną.

 

Drogi Rodzicu, logopedia jako nauka interdyscyplinarna sięga do wielu dziedzin by zdiagnozować pochodzenie zaburzenia mowy, dlatego też w trosce o dobro dziecka niekiedy niezbędne są konsultacje z innymi specjalistami, takimi jak: fizjoterapeuta, laryngolog, audiolog, foniatra, ortodonta, stomatolog, psychiatra.

 

Okresy kształtowania się mowy dziecka

(wg Leona Kaczmarka)

  1. ETAP PRZYGOTOWAWCZY – trwa od 3. do 9. miesiąca życia płodowego. Wykształcają się zawiązki narządów mowy. Tworzą się organy nadawcze przygotowujące drogi nerwowe i oddechowe oraz organy kontrolujące ośrodek słuchu, wzroku i czucia.
  2. OKRES MELODII – trwa od urodzenia do około 1. roku życia. Dziecko powinno poprawnie wymawiać głoski a, e, m, b, t, d, n, niekiedy: i.

Pierwszy rok życia dziecka jest okresem przedjęzykowym. Dziecko okazuje swoje emocje i potrzeby poprzez płacz, krzyk, uśmiech. Pomiędzy 2 a 4  miesiącem życia pojawia się głużenie – nieświadomie wydawane dźwięki. Istotnym jest to, że głużą nawet dzieci głuche od urodzenia. Następnie, około 6 miesiąca życia dziecka pojawia się gaworzenie, czyli początkowo nieświadome a następnie świadome powtarzanie sylab zakończonych samogłoskami.

Dziecko, które kończy pierwszy rok życia może wymawiać od 1 do około 10 słów.

  1. OKRES WYRAZU – trwa od około 1. do około 2. roku życia. Dziecko powinno poprawnie wymawiać głoski: a, o, e, u i, y, p, b, pi, m, t, d, n, ń, ś, k, ki, j.

Dziecko w tym okresie rozwoju świadomie używa kilku, kilkunastu słów. Początkowo maluch posługuje się pojedynczymi wyrazami, by w miarę upływu czasu tworzyć wypowiedzi dwuwurazowe (są one często agramatyczne, dziecko ma jeszcze prawo do opuszczania lub przestawiania głosek lub sylab).

  1. OKRES ZDANIA – trwa od około 2. do około 3. roku życia. Dziecko powinno poprawnie wymawiać głoski: a, o, e, u, i, y, ą, ę, p, b, pi, bi, m, mi, f, w, fi, wi, ś, ź, ć, dź, ń, k, g, ki, gi, ch, t, d, n, l, li, j, sporadycznie: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż.

Pod koniec drugiego roku życia dziecko jest w stanie opanować od 200 do 300 słów. W mowie występują neologizmy, dziecko często w niekompletny sposób odwzorowuje słowa usłyszane w otoczeniu.

  1. OKRES SWOISTEJ MOWY DZIECKA – trwa ok około 3. do 7. roku życia. Utrwalają się głoski s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, r.

Dziecko w trzecim roku życia chętnie i coraz więcej mówi, zadaje dużo pytań. Potrafi sprawnie komunikować swoje potrzeby. Mowa malucha staje się zrozumiała nie tylko dla najbliższego otoczenia ale także dla obcych osób wchodzących w interakcje z dzieckiem. Zasób słownika dziecka trzyletniego może osiągać nawet 1000 słów.

Czterolatek doskonali zdobyte umiejętności językowe i komunikacyjne. Rozwijają się kompetencje narracyjne, dziecko zaczyna analizować i opowiadać wydarzenia z otoczenia. Zasób słownikowy czterolatka to od ok 1500 do 2800 słów.

Okres piątego i szóstego roku życia to czas, w którym dzieci szlifują zdobyte wcześniej umiejętności językowe, dopełniają swoją fonetyczną i gramatyczną sferę języka.

Koniec szóstego roku życia to czas rozpoczęcia nauki w szkole. Mowa  powinna być ukształtowana, wszystkie głoski opanowane i wymawiane prawidłowo pod względem artykulacyjnym. Dziecko posiada umiejętności dialogowe, umiejętność inicjowania rozmowy. W mowie sześciolatka występuje od 2500 do 4500 słów.

 

Kiedy należy udać się do logopedy?

Drogi Rodzicu, nie czekaj! Gdy tylko zaniepokoją Cię któreś z wymienionych objawów, udaj się z dzieckiem na konsultację logopedyczną:

– dziecko nie głuży/nie gaworzy,

– dziecko mówi mało lub wcale nie mówi,

– dziecko zamienia/zniekształca głoski/sylaby w wyrazach,

– dziecko nie wypowiada pewnych głosek,

– dziecko mówi bełkotliwie,

– dziecko jąka się,

– dziecko nie słyszy lub słyszy słabo,

– dziecko nie reaguje na komunikaty werbalne, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego,

– dziecko chodzi, śpi z otwartą buzią.

 

 

 

facebook

Warning: Undefined array key "cookies_accepted" in /home/users/sp3-2023/public_html/wp-content/themes/sp/footer.php on line 103