Prawa i obowiązki uczniów z dysleksją rozwojową

 

     Uczniowie z dysleksją rozwojową na wszystkich przedmiotach i szczeblach nauczania mają swoje prawa i obowiązki. Jednym z takich praw jest korzystanie z przywileju dostosowania wymagań edukacyjnych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych.

Dostosowanie to nie dotyczy treści programowych, ale metod i form pracy z uczniem. Każdy z nauczycieli poszczególnych przedmiotów powinien jasno przedstawić zasady i kryteria oceny uczniów z dysleksją rozwojową.

Może to zrobić w postaci np. „kontraktu” (umowy) z klasą, do której uczęszczają uczniowie z dysleksją. Wszyscy rodzice dzieci uczęszczających do klasy z uczniem dyslektycznym muszą zapoznać się z treścią kontraktu. Niezwykle krzywdzące byłoby twierdzenie, że uczeń z dysleksją nie może mieć oceny najwyższej z danego przedmiotu, ponieważ podczas pisania popełnia błędy, brzydko pisze, słabo czyta czy myli się przy obliczeniach.

Dysleksja to specyficzne trudności, które uwarunkowane są deficytami rozwojowymi, a więc czynnikami niezależnymi od dziecka. Potrafi ono nauczyć się tego samego, co każde inne, pod warunkiem, że będzie mogło pracować zgodnie ze swoimi potrzebami. Tak więc niezwykle ważne jest dostosowanie wymagań do jego indywidualnych potrzeb. Jasne i rzeczowe sprecyzowanie oczekiwań i wymagań na początku pracy z dzieckiem pozwala uniknąć nieporozumień i wzajemnych pretensji. Najważniejszym w pracy nauczyciela z uczniem dyslektycznym jest stworzenie takich warunków pracy, które uwzględniając indywidualne potrzeby, zapewniają optymalny rozwój społeczny, psychiczny i nie zniechęcają do nauki.

Obowiązkiem każdego nauczyciela uczącego dziecko z dysleksją jest zapoznanie się z opinią diagnostyczną i uwzględnienie zaleceń w swojej pracy z uczniem.

Jeżeli uczeń z dysleksją będzie miał zapewnione odpowiednie warunki pracy, jego motywacja do nauki nie będzie malała, a wyniki w nauce będą powodem do zadowolenia samego ucznia, jego rodziców i nauczycieli. Nie jest to łatwe, dlatego istotna jest analiza indywidualnych aspektów rozwojowych dziecka z dysleksją oraz możliwości i barier, jakie może napotkać w różnych sferach życia.

 

 

facebook