Programy profilaktyczne w naszej szkole

 

1. Program profilaktyki palenia tytoniu Znajdź właściwe rozwiązanie

jest adresowany do uczniów starszych szkół podstawowych (kl. VI) z uwagi na to, że gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa. 
Szkoła może spełnić bardzo dużą rolę w tym zakresie poprzez propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia, wolnego od wszelkich używek.

Cel główny programu: Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów szkoły podstawowej.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych i wskazanie na konieczność dbania o własne zdrowie,
 • rozwijanie w uczniach postawy asertywnej, by nie przebywały w towarzystwie osób palących,
 • rozbudzanie zainteresowań dzieci własnym zdrowiem i rozwojem psychofizycznym,
 • propagowanie zasad zdrowego stylu życia, wolnego od używek,
 • wyrabianie nawyków związanych z codzienną aktywnością fizyczną,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci umiejętnością właściwego wykorzystania czasu wolnego jako wypoczynku czynnego,
 • zachęcanie innych do niepalenia,
 • uświadomienie uczniów o negatywnym wpływie wszelkich używek na organizm człowieka;
 • propagowanie postawy asertywnej w codziennym życiu.

   

 2. Program antynikotynowy dla uczniów klas III pt. Nie pal przy mnie, proszę”

Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę” przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. W naszej szkole od wielu lat realizowany jest
w klasach trzecich. Stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym   Podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego.  Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.  Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe:
–   Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
–   Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
–   Uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia
–   Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
–   Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Struktura programu:

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

 1. CO TO JEST ZDROWIE?
 2. OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
 3. CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?
 4. CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?
 5. NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ!

3. Program prozdrowotny „Trzymaj formę”

Program „Trzymaj formę” adresowany jest do uczniów klas piątych.
Ma na celu kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, uświadamianie, że nasze odżywianie oraz aktywność ruchowa mają ogromny wpływ na zdrowie. Promocja zdrowia opiera się też na eliminowaniu zachowań ryzykownych – informowanie o wpływie tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz stresu na zdrowie i życie człowieka.

 Cele ogólne programu:

 • propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku;
 • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • wdrażanie do różnych form aktywności ruchowej;
 • przeciwdziałanie nałogom

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych i wskazanie na konieczność dbania o własne zdrowie;
 • rozbudzanie zainteresowań dzieci własnym zdrowiem i rozwojem psychofizycznym;
 • rozwijanie nawyku prawidłowego odżywiania się;
 • zapoznanie się z piramidą pokarmową;
 • uświadomienie złych nawyków żywieniowych;
 • przestrzeganie zasad higieny spożywania posiłków;
 • propagowanie zasad zdrowego stylu życia;
 • wyrabianie nawyków związanych z codzienną aktywnością fizyczną;
 • rozwijanie zainteresowań dzieci umiejętnością właściwego wykorzystania czasu wolnego jako wypoczynku czynnego;
 • zachęcanie do zakupu zdrowej żywności;
 • uświadomienie uczniów o negatywnym wpływie wszelkich używek na organizm człowieka;
 • propagowanie postawy asertywnej w codziennym życiu.

 4. Program profilaktyczny „Przeciw przemocy”

 

facebook